Eb Árvaház® Nonprofit Egyesület

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál:

 • ábrás védjegy lajstromszáma: 213 093
 • szöveges védjegy lajstromszáma: 212 953
 • Nyilvántartási szám: 01-02-0015456
 • Adószám: 18524105-1-41
 • Bankszámlaszám (Ft): 10700512-68477558-51100005
 • IBAN: HU48 107005126847755850000005
 • SWIFT: CIBHHUHB

Egyesületünk 2014 elején alakult, tenni akaró állatbarátok összefogásával.

Elsődleges célja, hogy a menhelyekről, gyepmesteri telepekről, vagy közvetlenül gazdától átadott, gondozásunkba került kutyákat szakemberek segítségével rehabilitáljuk, gyógyítsuk, majd új gazdát találjunk nekik. Feladatunk továbbá a felelős ebtartás elősegítése, az ebtartási kultúra emelése a médiában és az oktatásban való közvetlen részvételünkkel.

Közhasznúsági beszámolók:

Partnereink között számos hazai és külföldi állatvédő szervezet, állatorvos és kutyaiskola tevékenykedik, akik munkája nagyban hozzájárul sikereinkhez. Együttműködésünk alapja a kölcsönös segítség nyújtás, az állatvédelem iránti elkötelezettség.

Szükségünk van olyan lelkes támogatókra, akik befogadott állataink sétáltatásában, esetleg kiképzésében, ideiglenes befogadásában részt vállalnának. Várjuk továbbá olyan vállalkozások jelentkezését, melyek közös marketing tevékenységben fantáziát látnak, mert működésük, üzleti érdekeik számára is hasznosnak tartják ilyen jellegű nonprofit tevékenységek felvállalását.

Örökbe fogadható kutyáink mindegyike kivételes személyiség és szerető kutyaszív birtokosa. Egy ajándékozási szerződés aláírásával kerülhet új, örökbe fogadó gazdája tulajdonába. Ennek ellenére maximális és életre szóló felügyeletünket élvezi, melynek értelmében mindig számíthat ránk, ha ismét bajba kerülne. Örökbe adásuk a szükséges oltások beadása és ivartalanítás (vagy kötelezettség vállalás), illetve chippelés után jön létre.

 • Székhely: 1027 Budapest, Fő utca 79. 1. emelet 6/A. ajtó
 • Levelezési cím: 1027 Budapest, Fő utca 79. I.emelet 6/A. ajtó
 • Telephely: 2461 Tárnok Lukács köz 5. / Németh lovarda
 • Nyilvántartási szám: 01-02-0015456
 • Adószám: 18524105-1-41
 • Bankszámlaszám (Ft): 10700512-68477558-51100005
 • Bankszámlaszám(EU): 10700512-68477558-50000005
Üzenet

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet

  Szabályzat

  kérjük olvasd el!


  A csapat

  Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

  Az Eb Árvaház Nonprofit Egyesület az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

  HÍRLEVÉL

  1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Ön előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Egyesület tájékoztatóival, eseményeivel, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
  1. Továbbá Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Egyesület a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
  1. Az Egyesület nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Ön korlátozás, valamint indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben az Egyesület minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel nem keresi meg a Önt. Ön a hírlevelekről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adatAz adatkezelés céljaJogalap
  Név, e-mail címAzonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele és értesítés az Egyesület tevékenységeiről, eseményeirőlAz érintett hozzájárulása,GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
  A feliratkozás időpontjaTechnikai művelet végrehajtásau.a.
  A feliratkozás kori IP címTechnikai művelet végrehajtása. u.a.
  1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
  1. Az adatkezelés célja: tájékoztatást tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail-ek) küldése az érintettek részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, eseményekről, örökbefogadható kutyákról stb.
  1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
  1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az egyesület elnökségi tagjai és állatgondozó munkavállalói kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a 1027 Budapest, Fő utca 79. I.em. 6/a. címen, e-mail útján az info@ebarvahaz.hu e-mail címen.
  1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

  12. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul. Ön köteles a személyes adatait megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

  név: Eb Árvaház Nonprofit Egyesület

  nyilvántartási szám: 01-02-0015456

  nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék

  székhely: 1027 Budapest, Fő utca 79. I.em. 6/a.

  adószám: 18524105-1-41

  email: info@ebarvahaz.hu

  honlap: www.ebarvahaz.hu

  1. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJAI

  Önkéntes jelentkezések kezelése ideértve az önkéntes tevékenységet vállaló személyek nyilvántartását, egymástól való megkülönböztetését és a velük való rendszeres kapcsolattartást; adatok minőségének biztosítását és a visszaélésszerű jelentkezések kiszűrését.

  Adományok és felajánlások gyűjtése (tárggyal vagy pénzadománnyal történő támogatás, szolgáltatással történő támogatás) és kezelése és az adományozóval való kapcsolattartás adatminőségi célokból.

  Örökbefogadók adatainak kezelése az általunk örökbeadott állatok befogadói adatainak tárolása későbbi kapcsolatfelvétel céljából.

  Hírlevél küldése: Az Egyesület társadalmi céljának megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás küldése elektronikus (e-mail) hírlevél útján, illetőleg hírlevél-küldéssel kapcsolatos viselkedésalapú információ gyűjtése a hírlevél hatékonyságának méréséhez; hírlevél küldéssel kapcsolatos adatok minőségének biztosítása céljából.

  Web-analitka és jelentéskészítés: Az Egyesület honlapjának fenntartásával és a honlap hatékonyságának mérésével és biztonságával kapcsolatos adatkezelés.

  III. A KEZELT ADATOK KÖRE

  Az önkéntes jelentkező teljes neve azonosítás céljából (tevékenységhez szükséges) e-mail címe; telefonszáma kapcsolattartás céljából (tevékenységhez szükséges), jelentkezés vagy regisztráció időpontja az adatok minőségének fenntartása céljából kerülnek kezelésre. (tevékenységhez szükséges)

  Az adományozó: az adományozó teljes neve, adományozó országa, e-mail címe, telefonszáma (önkéntesen megadható, ha kapcsolatfelvétel céljából megadja); az adomány adatai adományozás céljának leírása; számlázási cím, a tranzakció végrehajtásához szükséges adatok, így bankszámlaszám, adomány összege, forrása, adományozás időpontja. A megadott adatok az adományozáshoz, illetve az adományigazolás kiállításához szükségesek.

  Örökbefogadó adatainál az örökbefogadó neve, címe, telefonszáma, e-mailcíme szerepel az örökbefogadási szerződésen.

  Hírlevél esetében a teljes név – azonosítás céljából; email cím – az Önnel való kapcsolattartás, e- mail küldése céljából, viselkedésalapú információ, hogy a címzett mikor, milyen IP címről nyitotta meg a levelet és mely linkekre kattintott a hírlevélben, mely adatokat a hírlevél hatékonyságának mérésével kapcsolatosan kezel az Egyesület, hogy azt az információt jövőbeli hírlevelek küldésével kapcsolatosan felhasználja. A hírlevél hatékonyságának mérése az Egyesület jogos érdekének minősül (hírlevélhez szükséges).

  A honlap látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyére, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

  Az Egyesületünk nem gyűjt gyermekektől személyes adatot.

  Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Egyesület Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Eygesület ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

  Az adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.

  1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  Az érintett személy adattörlési kérelmének teljesítéséig, ennek hiányában az adatok az önkéntessel fennálló jogviszony megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján 8 év múlva törlésre kerülhetnek. Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az önkéntessel fennálló jogviszony megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva törlésre kerülhetnek.

  Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Amennyiben a hírlevelünkre feliratkozik, úgy a hírlevelekről Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat, a következő elérhetőségünkön: info@ebarvahaz.hu. Továbbá, ha Ön hírlevelet kap tőlünk, emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van    korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

  Ön a megadott adatait bármikor módosíthatja, jelentkezését visszavonhatja, adatai törlését kérheti.

  Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatainak törlését kérni bármikor az info@ebarvahaz.hu címen.

  1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

  Az érintett önkéntes/örökbefogadó/ hírlevélre feliratkozó hozzájárulása (Infotv. 5. § (1)(a), 2018 május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja) alapján, melyet az érintett a személyes adatai önkéntes megadásával igazol.

  Az adomány rendelkezésre bocsátását követően az adomány juttatásával kapcsolatos számviteli jogszabályokon alapuló adatkezelés kötelező, amely az Infotv. 5. § (1)(b) pontján, illetve 2018. május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (c) pontján alapul).

  A Webanalitika az Egyesület elsőbbséggel bíró jogos érdeke a weboldalával kapcsolatos látogatói adatok mérése és a honlap biztonságának fenntartása. E szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos sütik telepítéséhez: az Egyesület a felhasználó hozzájárulását kéri (az Infotv. 5. § (1)(a)) alapján, 2018 május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján).

  Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

  Egyesületünk nem vesz igénybe adatfeldolgozót működése során.

  1. TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK AZ ADATVÉDELEM ÉRDEKÉBEN

  Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

  az adatkezelő a belső adatvédelmi szabályzatával összhangban megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései alapján és a technika adott állása szerint is a megfelelő védelmi szint eléréséhez és érvényesüléséhez szükségesek az adatvesztés és az illetéktelenek által történő hozzáférés elkerülése érdekében;

  az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen; a választott informatikai, műszaki rendszerek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének megfelelő védelemre (csak korlátozott hozzáférés a kezelt adatokhoz);

  a személyes adatokat az adatkezelő bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő;

  az adatkezelő biztosítja az adatok, az adathordozó eszközök és az iratok megfelelő fizikai védelmét (jelszavas védelem a laptopján).

  VII. AZ ÉRINTETT JOGAI

  Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

  Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

  Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az alapítványunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

  Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

  Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.

  Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

  Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  VIII. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

  Amennyiben az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

  Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. – levelezési cím 1530 Budapest, Pf. 5; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400) panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

  Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a központi internetes oldalán annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.

  1. FRISSÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

  A jelen tájékoztató bármikor frissítésre kerülhet abból a célból, hogy a mindenkori jogszabályi követelményeknek megfeleljünk.

  A tájékoztató frissítésének dátuma 2021.10.25.